X

معرفي فرمانداري

تاریخچه فرمانداری

فرمانداری شهرستان ایجرود در سال 1376 مورد تصویب و در سال 1377 راه اندازی شده است .

 

 

دی ان ان