X
چک ليست آمادگی و واکنش اضطراری

- شماره تلفن‌های اضطراری از قبيل:افرادی خارج از محدوده شهر، آتش‌نشانی، پليس و ...را به‌خاطر بسپاريم
- به فرزندان خود بياموزيم که چگونه و در چه زمانی با تلفن‌های اضطراری تماس بگيرند
- محل شيرهای آب و گاز و کنتور برق را شناسايی کرده و به اعضای خانواده آموزش دهيم
- به اعضای خانواده بياموزيم که چگونه و چه زمانی شيرهای اصلی آب و گاز را بسته و کنتور برق را قطع کنند
- نحوه استفاده از کپسول آتش‌نشانی و محل نگهداری آن را بياموزيم
- کيف شرايط اضطراری را تهيه کنيم
- در دوره‌های آموزشی مانند: کمک‌های اوليه ، اطفاء حريق و ... شرکت کنيم
- محدوده اطراف محل زندگی را بررسی و نقاط ايمن و مناسب جهت تخليه اضطراری را شناسايی کنيم
- کوتاه‌ترين و ايمن‌ترين مسير را برای خروج اضطراری شناسايی و کنترل نماييم
- نقاط امن خانه را برای خطرات يا مخاطرات مختلف شناسايی کنيم
- تخليه اضطراری و پناهگيری در نقاط امن را تمرين کنيم
- از چک ليست واکنش اضطراری، آمادگی و دستورالعمل‌های مرتبط استفاده کنيم
- افراد آسيب‌پذير در محدوده همسايگی را شناسايی کنيم
- نزديک‌ترين پايگاه پشتيبانی مديريت بحران را شناسايی کنيم


 

چک ليست واکنش اضطراری

 - خونسرد باشم
- چراغ قوه را در دسترس نگاه دارم
- راديو ترانزيستوری را روشن کنم
- شير فلکه گاز و آب را ببندم
- فيوز برق را قطع کنم
- کمتر از تلفن همراه استفاده کنم
- کيف نجات را بردارم
- در خروج به افراد سالمند و معلول و کودکان ... کمک کنم
- از مسير ايمن و قابل اطمينان عبور کنم
- در طول مسير حرکت به کابلهای برق رها شده نزديک نشوم
- به نزديک ترين محل ايمن مانند پارک يا فضای باز بروم و منتظر اخبار بعدی بمانم
- در صورت نياز ، با حفظ نظم و آرامش و عدم مداخله در فعاليت امدادگران با آنها همکاری نمايم
- اطلاعات صحيح را از راديو بگيرم و به شايعات توجه نکنم

دی ان ان