X
فرم ارزیابی عملکرد همکاران خدماتی

به استحضار می رساند به منظور ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در خور شأن و منزلت آن همکار بزرگوار ، خواهشمند است فرم 

ارزیابی مربوط به همکاران خدماتی را تا تاریخ 95/7/15 تکمیل فرمائید .

دی ان ان